Søg

Laboratoriet for Kunstens Forskning

Laboratoriet for Kunstens Forskning er en afdeling på Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler. Nedenfor kan du læse mere om laboratoriets aktiviteter inden for forskning og undervisning, samt orientere dig i instituttets aktuelle forskere og forskningsprojekter.

Laboratoriet for Kunstens Forskning er en afdeling på Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler. Nedenfor kan du læse mere om laboratoriets aktiviteter og tilknyttede forskningsprojekter.

Generelt

Laboratoriet for Kunstens Forskning tilbyder undervisning på tværs af Kunstakademiets MFA og BFA-uddannelser. Undervisningen har fokus på skriftlig praksis, på kunstneriske forskningsmetoder, og på hvordan studerende kan bruge kunsthistorie og teori som materiale for egen praksis. Undervisningen finder sted i kortere, fokuserede workshopforløb eller gennem en semesterlang specialisering i forskning og skriftlig praksis.
Kunstakademiet huser desuden en række ph.d.- og postdocprojekter, der alle er tilknyttet Laboratoriet for Kunstens Forskning.
 

Forskningsprojekter på Laboratoriet for Kunstens Forskning

Kunstakademiet huser både Ph.d.- og postdocprojekter, der udføres af billedkunstnere. De tilknyttede forskere skaber et aktivt forskningsmiljø, hvor mange forskellige interessefelter mødes. Fælles for alle projekter er, at der forskes gennem den billedkunstneriske praksis. Vi lægger stor vægt på at udvikle forskningsmiljøet og afholder fælles workshops indenfor kunstpædagogik, forskningsmetoder, og skrift.  
Fra 2024 er det muligt at ansøge om at bruge Kunstakademiets andre laboratorier aktivt i forskningsprojekter.
Billedkunstskolerne ved Det Kongelige Danske Kunstakademi udsteder ikke ph.d.-grader og yder ikke finansiering til ph.d.-projekter eller andre former for forskning. Det kan du læse mere om her.
 

Undervisning på Laboratoriet for Kunstens Forskning

Undervisningen på Laboratoriet for Kunstens Forskning fokuserer på to grundpiller: skriftlig praksis og kunstnerisk forskning. Vi arbejder med skriftligt udtryk og med metoder, hvormed den enkelte studerende kan integrere skrift i deres billedkunstneriske praksis. Herved nærer, fremmer, og opmuntrer undervisningen den enkelte studerendes evne til at reflektere skriftligt over egen kunstnerisk praksis og til at udvikle en skriftlig praksis, der kan blive en vigtig del af det billedkunstneriske udtryk. Ligeledes lægger vi vægt på, at de studerende kender og kan tilegne sig kunstneriske forskningsmetoder og kan bruge kunsthistorie og teori som materiale for billedkunstnerisk praksis.
 

Lektor i kunstteori og forskningskoordinator Maibritt Borgen

Maibritt Borgen

Lektor, Kunstteori, Afdelingsleder

Maibritt borgen er uddannet i Kunsthistorie fra Københavns Universitet og Yale University, hvorfra hun også har en ph.d. Borgen er tidligere Helena Rubinstein Critical Studies Fellow fra Whitney Independent Study Program og har arbejdet på Whitney Museum of American Art og Yale Art Gallery.

Borgens forskning og undervisning centrerer sig om de æstetiske, sociale, teknologiske og politiske systemer, billedkunsten er en del af, og hun har blandt andet publiceret artikler om multimedieperformance og kommunikationsteknologi i 1960erne.

E-mail

Telefon

+45 2425 2376

Ph.d.-studerende Kristoffer Raasted

Kristoffer Raasted

Ph.d.-stipendiat, Orlov

New Connections: Queering the Radio Voice

I min kunstneriske praksis er sigtet med min forskning at generere ny viden, indsigt og kunstværker i emnefeltet mellem stemme, queer studies, performance og teknologi. Jeg engagerer mig både kunstnerisk og akademisk i podcasts, DJ-sets, lydkunst og kunstradio som kulturelle praksisformer der danner udgangspunkt for denne forskning.

Som en del af PhD-projektet vil jeg etablere en online radiostation på Det Kongelige Danske Kunstakademi, som vil tjene det dobbelte formål at dokumentere og kommunikere den kunstneriske forskning til en bredere offentlighed, samt at fungere som en anvendelig kilde til vidensproduktion i den praksisbaserede, kunstneriske forskning.

PhD-projektet er i direkte forlængelse af min tidligere forskning, som primært har omhandlet lyd og performancekunst. I en samtidskunst-kontekst kan lyd betragtes som et ind-imellem materiale, som aktiverer og interagerer med mange andre emneområder, og i min kunstneriske praksis har radio været et tilbagevendende tema. Webcasting har både fungeret som en måde at dokumentere processuelle transformationer i de fortløbende vendinger i min tilgang til lyd, og som et selvstændigt værkformat, med arbejder udarbejdet specifikt til virtuel transmission. Denne funktion har traditionelt været varetaget af den statsorganiserede radio. I dag sker dokumentationen og udsendelsen af eksperimenterende lydværker i høj grad på de uafhængige kanaler. Jeg vil gerne undersøge denne dynamik ved at analysere nogle af de internetbaserede radiostationer som varetager den samfundsfunktion i dag.

--

Kunstner Kristoffer Raasted er uddannet fra Det Kongelige Danske Kunstakademi i 2018 med en supplerende MFA i kunstteori fra Institut for Kunstens Forskning og udvekslingssemestre ved École Nationale Supérieure des Beaux-Arts, Faculdade de Belas-Artes Ulisboa samt praktikophold på Issue Project Room i New York. Raasted udfører kunstnerisk forskning i det tværdisciplinære felt mellem lyd, performance og installation og begynder sit praksisbaserede ph.d.-projekt ved Det Kongelige Danske Kunstakademi i september 2020. Ph.d.-stipendiet tildeles af Novo Nordisk Fonden og organiseres i et samarbejde mellem Københavns Universitet og Kunstakademiet.

E-mail

Telefon

25473200

Julie Hardenberg portraet

Julie Hardenberg

Ph.d.-stipendiat

I Ph.d.-projektet ”Mellem magt og afmagt – det af/koloniserede sind” vil jeg undersøge de koloniale erindringer og erfaringer der eksisterer blandt befolkningen i Grønland. Med udgangspunkt i mine tidligere kunstneriske undersøgelser af den danske kolonihistories politiske indflydelse i Grønland, vil jeg i projektet rette fokus mod det jeg kalder det af/koloniserede sind, udsat for afgørende politisk og kulturel påvirkning fra Danmark.

Projektets hypotese er, at når man er født og opvokset i et samfund som er opbygget med koloniale strukturer og tankemønstre, er det ikke altid, at man som borger er bevidst om sin egen medvirken til at reproducere det koloniale system. Derfor har projektet til formål at undersøge de mere usynlige aspekter af de koloniale strukturer og belyse hvilken indvirkning det har på borgerne/samfundet: Hvordan bærer efterkommere af kolonialismen den koloniale arv med sig? Hvad er det for processer man tager på sig, når man vil passe ind eller skille sig ud?

Afdækningen vil ske ved kvalitative undersøgelser, i form af interviews med borgere der har gennemgået en mental afkoloniseringsproces. Interviewmaterialet vil danne grundlaget for en efterfølgende kunstnerisk proces, hvor jeg med udgangspunkt i de individuelle, kropsliggjorte erfaringer vil undersøge hvordan kolonialismen ikke bare har transformeret de geografiske steders historie, men også de kroppe, der bebor stederne i dag.

www.hardenberg.gl

E-mail

Portraet af Ragnhild May

Ragnhild May

Ph.d.-stipendiat

Traditionelle vestlige instrumenter har været designet til en specifik krop og til en specifik praksisform. Feminisme og posthumanisme giver et andet blik på kroppens relation til teknologien, end det der har været fremherskende i musikhistorien. Hvad der traditionelt har været anset som forskellige enheder sammensmeltes og vikles ind i hinanden. Det ses eksemplarisk i det psykoakustiske fænomen differenstoner, som er en additional tredje tone, der opstår i lytterens ører som konsekvens af to højfrekvente toner. Selve lytterens krop frembringer lyden, og er altså selve instrumentet eller the site for composition.

Dette rejser spørgsmål som: Kan man forestille sig en type instrumentpraksis, der peger på andre typer normer, kroppe og praksisformer? Hvornår sammenfiltres kategorierne instrument og krop? Der sker en ændring i opfattelsen af musik gennem kunstnerisk arbejde med instrumentet, hvor grænserne mellem lytter, instrument og performer sløres.

Mit ph.d.-projekt udfordrer relationen mellem instrument og krop, performativt, konceptuelt og teknologisk. Jeg undersøger instrumentet som figur, ved i en kunstnerisk praksis, i dialog med videnskabelig research, at udvikle instrumenter der skaber andre typer lytter-instrument-relationer og praksisformer, og udfordrer hvad man forstår som et instrument.

E-mail

Portræt af Lea Porsager

Lea Porsager

Postdoc

OUTRAGEOUS INTIMACY [spooky touch at a distance]

Masseudryddelser, opstande, klimaændringer osv. – verdens aktuelle tilstand sætter energi på dagsordenen og afslører ellers usynlige politiske og økonomiske dagsordener og sammenfiltringer. Postdoc-projektet OUTRAGEOUS INTIMACY [spooky touch at a distance] stiler efter at adressere det presserende behov for at re-formere energi.

Projektet opfordrer til, at de konceptuelle kendetræk, der hører den historiske readymade til, overføres til jordkunsten. Det foreslår, at tilsyneladende udslukte og uddøde steder kan forstås som erogene zoner, der nu er i dvale og behøver berøring – sensitiveringsprocesser – for at frisætte deres latente og anarkiske livskraft. OUTRAGEOUS INTIMACY er drevet af to basale ønsker: 1) Længslen efter at bringe kosmisk energi, videnskabelige fænomener, politisk erosion og spørgsmål om udryddelse i spil på bekræftende og libidinøse måder, og 2) Længslen efter at knytte intime bånd bygget på følelse, bevægelse og kødelige sammenfiltringer i bekymrende tider. Projektet udfolder sig i et samarbejde med Arts at CERN — kunstprogrammet på CERN (Det Europæiske Center for Højenergifysik i Geneve).

E-mail

Undervisningsassistent i kunsthistorie Katarine Stenbeck

Katarina Stenbeck

Lektor, Kunsthistorie

Katarina Stenbeck er uddannet i Kunsthistorie fra Københavns Universitet og Goldsmiths College og har arbejdet som kurator og underviser i både institutionelle og selvorganiserede sammenhænge.

E-mail

Telefon

+45 3374 4638