Søg

Ledig stilling: Professorat i maleri

Det Kgl. Danske Kunstakademis Billedkunstskoler søger en engageret kunstner til et professorat i maleri til Malerskolen til start 1. september 2017.

Professorat i maleri til Det Kgl. Danske Kunstakademis Billedkunstskoler

Det Kgl. Danske Kunstakademis Billedkunstskoler søger en engageret kunstner til et professorat i maleri til Malerskolen til start 1. september 2017.
 
Malerskolen udgør MFA uddannelsens specialerede program inden for maleri og er et ud af skolens 4 internationale MFA programmer.
Malerskolen har fokus på maleri og relaterede billedpraksisser med udgangspunkt i maleriets udvikling i det 20. og 21. århundrede og nutidens pluralistiske tilgang til maleri. Malerskolen understøttes primært af laboratorierne for grafik, maleri og farve.
 
Malerskolen har ca. 25 studerende på den 3-årige MFA uddannelse. Malerskolen har til huse i Charlottenborg Slot, hvor de studerende har deres atelierer og hvor en del af undervisningen foregår.
 
Om stillingen
Som professor for Malerskolen har du det overordnede ansvar for studieledelsen af programmet, kvalitetssikring af undervisningen samt ansvar for de studerendes kunstneriske udvikling gennem vejledning. Professoren er desuden ansvarlig for at tegne Malerskolens faglige profil, gerne i samarbejde med de studerende.   
 
Professoren indgår i det samlede fakultet og deltager i de fælles fora, der har til opgave strategisk at udvikle skolens profil, undervisningsform og overordnede planlægning (Skolerådet og styregruppe) og kan indgå i det fælles arbejde vedr. uddannelsens daglige drift (Studienævnet). Desuden deltager professoren i den fælles optagelse af nye studerende. Professoren kan udpeges til Prorektor.
 
I stillingen indgår kunstnerisk forskning/udviklingsarbejde. Forskningen tager udgangspunkt i eget kunstneriske virke. I forbindelse med egen forskning/udviklingsarbejde kan du benytte Billedkunstskolernes laboratorier og andre faciliteter.
 
Arbejdsopgaver
Professorens opgave på malerskolen er primært undervisning, vejledning og intern koordinering. Professoren står for den overordnede tilrettelæggelse af Malerskolens program. I tilrettelæggelsen forventes det, at professoren inddrager laboratorierne og Institut for Forskning og Tværgående Undervisning i programlægningen. Tilrettelæggelsen understøttes af studieadministrationen.
 
I tilrettelæggelsen af programmet forventes det, at professoren tager højde for de studerendes forskellige praksisser og er i stand til at skabe diverse perspektiver på maleriet og relaterede praksisser både kunstnerisk og tematisk. Desuden forventes det, at undervisningen tager udgangspunkt i en generel viden om samtidens maleri (herunder maleri i et udvidet felt), samtidskunst generelt, maleriets historie og teori og maleriets teknikker.
 
Som professor fordres det derfor, at du er nysgerrig og åben over for de forskellige emner, teknikker, m.m., som de studerende interesserer sig for. 

Om billedkunstskolerne
Billedkunstskolerne er den fælles betegnelse for den 6-årige billedkunstneriske uddannelse. Uddannelsen består af en 3-årig BFA og en 3-årig MFA. Uddannelsen er struktureret som følger:
Grundskolen (BFA skolen) som er det samlede BFA program. 4 professor skoler MFA, som udgør det samlede MFA program. Skolerne er rettet mod den kunstneriske undervisning gennem personlig vejledning, gruppeorienteret vejledning (gruppekritik), workshops, præsentation og kritik.
 
Undervisningen på skolerne suppleres af undervisningen på Billedkunstskolernes laboratorier, som er kunstnerstyrede tekniske laboratorier for teknisk og kunstnerisk vejledning. Undervisningen på laboratorierne (kollektiv og individuel) indgår i MFA programmerne.
 
Undervisningen suppleres desuden af et særskilt program, der tilbydes af Institut for Forskning og Tværgående Undervisning. Instituttet tilbyder kurser, workshops, læsegrupper med mere i teoretiske, historiske og kunstneriske emner med relevans for den kunstneriske uddannelse, der kan planlægges i samarbejde med skolerne. 
 
Pædagogisk grundlag
Billedkunstskolernes uddannelser tager udgangspunkt i princippet Student Centered Learning. Det vil sige, at de studerende inddrages i planlægningen af undervisningen. Dette sker både i forhold til den studerendes individuelle praksis, der understøttes af personlig vejledning, og i forhold til kollektiv undervisning, hvor de studerende inddrages i tilrettelæggelsen af programmets faglige indhold. Dette sker på månedlige afdelingsforsamlinger og på møder før semesterstart. Professoren kan vælge delvist at uddelegere planlægning til studerende (Student Led Learning), men har i så tilfælde opsyn med programmets faglige niveau og kvalitetssikring.
Professoren sammenfatter programmet i en semesterplan (understøttet af studieadministrationen), der publiceres før semesterstart.
 
Vidensgrundlag
Billedkunstskolerne er en højere uddannelse, hvis vidensgrundlag baserer sig på kunstnerisk forskning og kunstnerisk udviklingsarbejde. Der er tale om et såvel praksisorienteret/materielt som teoretisk vidensgrundlag. 

Kvalifikationer

 • For at kunne komme i betragtning til stillingen, kræves det:
 • At ansøger har en omfattende kunstnerisk praksis og et internationalt professionelt virke. Det er en forudsætning, at ansøger er anerkendt kunstner på højeste niveau i samtidskunstfeltet og har udstillet på etablerede kunstinstitutioner, i gallerier og lignende.
 • At ansøger har et grundlæggende kendskab til samtidskunst, herunder maleri.
 • At ansøger har undervisningserfaring fra tilsvarende uddannelser.
 • Stort engagement og lyst til at undervise.
 • At ansøger er i stand til at undervise med udgangspunkt i en historisk, teoretisk og teknisk viden om samtidens maleri (suppleret af undervisningsprogrammet) i en kontemporær sammenhæng.
 • At ansøger er i stand til at vejlede studerende på individuel basis og har forståelse og empati for det enkelte individ.
 • At ansøger naturligt påtager sig ansvar for Malerskolens profil og skolens studerende.
 • At ansøger kan indgå i Billedkunstskolernes fælles mål og deltage i Billedkunstskolernes forsatte udvikling og profilering.
 • Er god til at samarbejde både internt og eksternt.
 • Gode engelskkundskaber

Løn- og ansættelsesvilkår
Stillingen er en tidsbegrænset stilling, der besættes for en periode af 6 år. Stillingen er på 80 %, hvilket svarer til 30 timer om ugen, heraf er 40 % forskning
 
Arbejdstiden fordeles forventeligt med 2-3 dage ugentligt i skoleåret (I forbindelse med optagelse og årsafslutning må der beregnes flere dage).
 
Der afholdes ferie i juli og imellem jul og nytår og påske. August og delvist september er friholdt til kunstnerisk forskning. Der må beregnes planlægning i september.
 
Skoleåret løber fra 1. oktober til 31. juni.
 
Stillingen besættes på overenskomstvilkår.
 
Det er en fordel at man er bosiddende i regionen eller agter at flytte hertil.  
 
Ansættelsesprocedure
Behandling af ansøgninger sker i henhold til bekendtgørelse om ansættelse af kunstnerisk/videnskabeligt personale ved visse uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet.
 
Der nedsættes et Bedømmelsesudvalg bestående af to professorer samt et eksternt medlem med tilsvarende kvalifikationer. Bedømmelsesudvalget vurderer ansøgers faglige kompetencer og udarbejder en skriftlig vurdering, som ansøger modtager. Efter høringsfristens udløb videresendes ansøgninger til rektor.
Rektor nedsætter et ansættelsesudvalg bestående af rektor, en professor, en lektor samt en studenterrepræsentant. Herefter indkaldes til samtaler.
Processen forventes at tage 2-3 måneder.
 
Ansøgning

Skriftlig ansøgning skal være Kunstakademiets Billedkunstskoler i hænde senest den 20. januar, 2017. Ansøgningen sendes via dette link og stiles til rektor
 
Ansøgningen skal indeholde:

 • Ansøgning med dokumenteret kunstnerisk praksis (portefølje og CV).
 • Ansøgers ideer og visioner for profilering af Malerskolen
 • Dokumentation for undervisningserfaring og eksempel på et undervisningsforløb, ansøger har udført eller kunne tænke sig at udføre.
 • Ansøgers pædagogiske kvalifikationer 

Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte rektor Sanne Kofod Olsen på .
 
Du kan læse mere om Kunstakademiets Billedkunstskoler på www.kunstakademiet.dk