Søg

Ledig stilling: Professorat i kontekstuelle praksisser

Det Kgl. Danske Kunstakademis Billedkunstskoler søger en engageret kunstner til et professorat i kontekstuelle praksisser til et nyopstartet MFA program på Billedkunstskolerne til start 1. september 2017.

Professorat i kontekstuelle praksisser til Det Kgl. Danske Kunstakademis Billedkunstskoler

 
Det Kgl. Danske Kunstakademis Billedkunstskoler søger en engageret kunstner til et professorat i kontekstuelle praksisser til et nyopstartet MFA program på Billedkunstskolerne til start 1. september 2017.
 
Det nye program udgør et af skolens 4 internationale MFA programmer. Programmet har fokus på kontekstuelle og diskursive praksisser med særlig interesse for sociale, performative og kritiske kunstformer inden for samtidskunsten.
 
Det nye program er en sammenlægning af to eksisterende programmer (Skolen for Mur og Rum og Skolen for Sprog, Rum og Skala)
 
 Skolen/programmet vil have ca. 25 studerende på det 3-årige MFA program. Skolen har til huse i Charlottenborg Slot, hvor de studerende har deres atelierer, og hvor en del af undervisningen foregår.
 
Om stillingen
Som professor har du det overordnede ansvar for studieledelsen af programmet, kvalitetssikring af undervisningen samt ansvar for de studerendes kunstneriske udvikling gennem vejledning. Professoren er desuden ansvarlig for at tegne skolens faglige profil i samarbejde med studerende.   
 
Professoren indgår i det samlede fakultet og deltager i de fælles fora, der har til opgave strategisk at udvikle skolens profil, undervisningsform og overordnede planlægning (Skolerådet og styregruppe) og kan indgå i det fælles arbejde vedr. uddannelsens daglige drift (Studienævnet). Desuden deltager professoren i den fælles optagelse af nye studerende. Professoren kan udpeges til Prorektor.
 
I stillingen indgår kunstnerisk forskning. Forskningen tager udgangspunkt i eget kunstneriske virke. I forbindelse med egen forskning kan du benytte skolens laboratorier og bibliotek.
 
Arbejdsopgaver
Professorens opgave på skolen er primært undervisning, vejledning og intern koordinering. Professoren står for den overordnede tilrettelæggelse af skolens program. I tilrettelæggelsen forventes det, at professoren inddrager Billedkunstskolernes laboratorier og Institut for Forskning og Tværgående Undervisning i programlægningen. Tilrettelæggelsen understøttes af studieadministrationen.
 
I tilrettelæggelsen af programmet forventes det, at professoren tager højde for de studerendes forskellige praksisser både kunstnerisk og tematisk og er i stand til at skabe kunstneriske, teoretiske og historiske perspektiver på disse praksisser. Desuden forventes det, at undervisningen tager udgangspunkt i en generel viden om samtidskunsten, specifikt kontekstuelle og diskursive praksisser. Som professor fordres derfor en nysgerrighed og en åbenhed over for de forskellige emner, de studerende interesserer sig for.
 
(De studerendes interesser kredser i øjeblikket om performative og sociale praksisser med fokus på køn og queer, stedsspecificitet, selvorganisering, sprog, rum, kritisk læring og kritisk teori. Ansøger forventes ikke at kunne imødekomme alle disse emner, som ikke er krav).
 
Om Billedkunstskolerne
Billedkunstskolerne er den fælles betegnelse for den 6-årige billedkunstneriske uddannelse. Uddannelsen består af en 3-årig BFA og en 3-årig MFA. Uddannelsen er struktureret som følger:
Grundskolen (BFA skolen) som er det samlede BFA program. 4 professor skoler MFA, som udgør det samlede MFA program. Skolerne er rettet mod den kunstneriske undervisning gennem personlig vejledning, gruppeorienteret vejledning (gruppekritik), workshops, præsentation og kritik.
 
Undervisningen på skolerne suppleres af undervisningen på Billedkunstskolernes laboratorier, som er kunstnerstyrede laboratorier for teknisk og kunstnerisk vejledning. Undervisningen på laboratorierne (kollektiv og individuel) indgår i MFA programmerne.
 
Undervisningen suppleres yderligere af et særskilt program, der tilbydes af Institut for Forskning og Tværgående Undervisning. Instituttet tilbyder faste kurser foruden workshops, læsegrupper m.m. i teoretiske, historiske og kunstneriske emner med relevans for den kunstneriske uddannelse, der kan planlægges i samarbejde med skolerne.
 
Pædagogisk grundlag
Billedkunstskolernes uddannelser tager udgangspunkt i princippet Student Centered Learning. Det vil sige, at de studerende inddrages i planlægningen af undervisningen. Dette sker både i forhold til den studerendes individuelle praksis, der understøttes af personlig vejledning, og i forhold til kollektiv undervisning, hvor de studerende inddrages i tilrettelæggelsen af programmets faglige indhold. Dette sker på månedlige afdelingsforsamlinger og på møder før semesterstart. Professoren kan vælge delvist at uddelegere planlægning til studerende (Student Led Learning), men har i så tilfælde opsyn med programmets faglige niveau og kvalitetssikring.
Professoren sammenfatter programmet i en semesterplan (understøttet af studieadministrationen), der publiceres før semesterstart.
 
Vidensgrundlag
Billedkunstskolerne er en højere uddannelse, hvis vidensgrundlag baserer sig på kunstnerisk forskning og kunstnerisk udviklingsarbejde. Der er tale om et såvel praksisorienteret/materielt som teoretisk vidensgrundlag.
 
Kvalifikationer

 • For at kunne komme i betragtning til stillingen, kræves det:
 • At ansøger har en omfattende kunstnerisk praksis og et internationalt professionelt virke. Det er en forudsætning, at ansøger er anerkendt kunstner på højeste niveau i samtidskunstfeltet og har udstillet på etablerede kunstinstitutioner, deltaget i væsentlige kunstprojekter eller lignende.
 • At ansøger har et grundlæggende kendskab til kontekstuelle og diskursive praksisser i samtidskunsten.
 • At ansøger har undervisningserfaring fra tilsvarende uddannelser
 • Stort engagement og lyst til at undervise.
 • At ansøger selv er i stand til at undervise med udgangspunkt i en historisk og teoretisk viden om kontekstuel og diskursiv kunstpraksis (suppleret af undervisningsprogrammet) i en kontemporær sammenhæng.
 • At ansøger er i stand til at vejlede studerende på individuel basis eller gruppebasis og har forståelse og empati for det enkelte individ.
 • At ansøger naturligt påtager sig ansvar for skolens profil og skolens studerende.
 • At ansøger kan indgå i Billedkunstskolernes fælles mål og deltage i Billedkunstskolernes forsatte udvikling og profilering.
 • Er god til at samarbejde både internt og eksternt.
 • Gode engelskkundskaber.

Løn og ansættelsesvilkår
Stillingen er en tidsbegrænset stilling, der besættes for en periode af 6 år. Stilling er på 80 %, hvilket svarer til 30 timer om ugen, heraf er 40 % forskning
 
Arbejdstiden fordeles forventeligt med 2-3 dage ugentligt i skoleåret (I forbindelse med optagelse og årsafslutning må der beregnes flere dage).
 
Der afholdes ferie i juli og imellem jul og nytår og påske. August og delvist september er friholdt til kunstnerisk forskning. Der må beregnes planlægning i september.
 
Skoleåret løber fra 1. oktober til 31. juni.
 
Stillingen besættes på overenskomstvilkår
 
Det er fordel, at man er bosiddende i regionen eller agter at flytte hertil.
 
Ansættelsesprocedure
Behandling af ansøgninger sker i henhold til bekendtgørelse om ansættelse af kunstnerisk/videnskabeligt personale ved visse uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet.
 
Der nedsættes et Bedømmelsesudvalg bestående af to professorer samt et eksternt medlem med tilsvarende kvalifikationer. Bedømmelsesudvalget vurderer ansøgers faglige kompetencer og udarbejder en skriftlig vurdering, som ansøger modtager. Efter høringsfristens udløb videresendes ansøgninger til rektor.
Rektor nedsætter et ansættelsesudvalg bestående af rektor, en professor, en lektor samt to studenterrepræsentanter. Herefter indkaldes til samtaler.
Processen forventes at tage 2-3 måneder.
 
Ansøgning
Skriftlig ansøgning skal være Kunstakademiets Billedkunstskoler i hænde senest den 20. januar, 2017. Ansøgningen sendes til via dette link og stiles til rektor
 
Ansøgningen skal indeholde:

 • Ansøgning med dokumenteret kunstnerisk praksis (portefølje og CV).
 • Ansøgers ideer og visioner for profilering af programmet.
 • Dokumentation for undervisningserfaring og eksempel på et undervisningsforløb, ansøger har udført eller kunne tænke sig at udføre.
 • Ansøgers pædagogiske kvalifikationer 

Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte rektor Sanne Kofod Olsen på eller telefon 33 74 46 00.
 
Du kan læse mere om Kunstakademiets Billedkunstskoler på www.kunstakademiet.dk